HỌC EXCEL BẰNG HÌNH ẢNH VỚI QUẢN TRỊ EXCEL - TÀI LIỆU SỐ

Tìm kiếm

Pages

Trang

HỌC EXCEL BẰNG HÌNH ẢNH VỚI QUẢN TRỊ EXCEL

QuanTriExcel.info xin được giới thiệu tới các bạn "Chương trình HỌC EXCEL BẰNG HÌNH ẢNH VỚI QUẢN TRỊ EXCEL". Link từng bài giảng các bạn xem bên dưới nhé.Gửi các bạn, QuanTriExcel.info xin giới thiệu chương trình Học Excel bằng hình ảnh rất dễ nhớ, dễ học. Các bạn chưa biết có thể học thêm, các bạn biết rồi có thể đọc lại để nhớ.
Bài 1 : Giới thiệu cơ bản về màn hình Excel và các nút chức năng.
http://www.quantriexcel.info/2018/11/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh.html

Bài 2 : Một số phìm tắt di chuyển nhanh bảng tính trong Excel

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh.html

Bài 3 : Các kiểu dữ liệu và một số báo lỗi công thức hay gặp trong Excel

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_8.html

Bài 4 : Cách nhập dữ liệu giống nhau tại nhiều ô trong Excel chỉ trong 1 thao tác

Bài 5 : Các cách xóa dữ liệu nhanh trên Excel

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_14.html

Bài 6 : Các phép toán ( toán tử trong Excel ).

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_15.html

Bài 7 : Các loại địa chỉ khai báo trong Excel ( địa chỉ tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp ).

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_17.html

Bài 8 : Hai thao tác sao chép dữ liệu trong Excel ( Sao chép và Sao chép đặc biệt )

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_18.html

Bài 9 : Điền dữ liệu tự động trong Excel

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_20.html

Bài 10 : Tự tạo Tab lệnh và các nhóm lệnh trên thanh công cụ Ribbon

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_22.html

Bài 11 : Nối ( Merge ) và tách ( Split ) các ô trong Excel.

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_24.html

Bài 12 : Chèn thêm các ô, dòng và cột trống trong Excel.

Bài 13 : Xóa dòng ô cột trong Excel

https://www.quantriexcel.info/2018/12/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_28.html

Bài 14 : Thay đổi độ rộng và chiều cao dòng.

Bài 15 : Đặt và sử dụng tên vùng

https://www.quantriexcel.info/2019/01/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_3.html

Bài 16 : Các thao tác với đối tượng Sheets trong Excel

https://www.quantriexcel.info/2019/01/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_8.html

Bài 17 : Xem và so sánh số liệu của các Worksheets Excel trong nhiều cửa sổ

https://www.quantriexcel.info/2019/01/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_9.html

Bài 18 : Chia khung bảng tính thành nhiều phần và cố định vùng tiêu đề

https://www.quantriexcel.info/2019/01/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_11.html

Bài 19 : Định dạng Fort chữ trong Excel sử dụng Menu.

https://www.quantriexcel.info/2019/01/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_14.html

Bài 20 : Định dạng vị trí dữ liệu trong Excel.

Bài 23 : Sao chép dạng thức trong Excel
https://www.quantriexcel.info/2019/02/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_12.html?m=1
Bài 24 : Định dạng có điều kiện trong Excel
https://www.quantriexcel.info/2019/03/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh.html?m=1
Bài 25 : Định dạng bảng Table trong Excel
https://www.quantriexcel.info/2019/03/chuong-trinh-hoc-excel-bang-hinh-anh_4.html?m=1

Chúng tôi sẽ còn giới thiệu tiếp các nội dung tiếp của chương trình học này trong các bài viết tiếp theo.

Xin cảm ơn và chúc thành công!

Tham khảo thêm : 

Giáo trình học excel cơ bản cho newbie

No comments:

Post a Comment

Search This Blog